شعر بیا – حامد نوروزی

بیا
خانه رهاکن و بیا !
چند تو خوانم که : بیا
گرچه درآه و ناله ام
سوزم و دم نمی زنم
گرکه بود هزارجان ،جمله فدای توکنم
این ور و اون ورکه روم
نمی شود سرای من
خانه من فقط تویی
خانه چرا دگرکنم؟
حامد نوروزی

مطالب پیشنهادی

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست