شعر پنجره ی عشق – حامد نوروزی

عمرما
رفت چه زود
هیچ کس نیست
بپرسدازما
که درآن وقت سحر
ازدل پنجره ی عشق چه دیدی آن روز…

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.

مطالب پیشنهادی

فهرست